Verplicht naar school

Leerplicht

Als ouders of verzorgers van uw kind moet u ervoor zorgen dat uw kind wordt ingeschreven op een school en ook iedere dag naar school gaat.

Ook als uw kind bijvoorbeeld gaat verhuizen of naar een andere school gaat, moet u ervoor zorgen dat uw kind op de school die hij /zij op dit moment bezoekt wordt uitgeschreven. 

In de gemeente Steenwijkerland wordt de controle daarop uitgevoerd door een leerplichtambtenaar.

Deze ambtenaar geeft ook informatie, advies en hulp aan leerlingen, ouders/verzorgers en scholen.

Bij afwezigheid van uw kind dient u de groepsleerkracht voor aanvang van de lessen (dus voor 8.30 uur) (eventueel via een broertje of zusje van 

het betreffende kind) schriftelijk dan wel telefonisch met opgaaf van reden in kennis te stellen van de afwezigheid.

Wanneer leerplichtig

De volledige leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand volgend op die waarin de leerling 5 jaar is geworden en eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar is geworden, of wanneer de leerling 12 schooljaren heeft doorlopen. Een kind van 4 jaar mag al naar school, maar dat is dan nog niet verplicht.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar heeft als belangrijke taak het recht op onderwijs dat ieder kind heeft, te bewaken. De leerplichtambtenaar kan informatie, advies en hulp aan leerlingen verstrekken. Hij/zij kan ingeschakeld worden:

• bij problemen op school

• als de leerling van school gestuurd wordt

• als vrijstelling of vervanging van de leerplicht wordt aangevraagd.

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland.

Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaren van Steenwijkerland:

mevrouw D. Hubbers en mevrouw J. Brouwer, tel. 0521 538500

Er zijn speciale verlof aanvraagformulieren op school.